Om VBMK

   

   

   

  FORMAND : 

  Mette Bergenhagen

  Tlf: 21762813

  Mail: mettebergenhagen@youmail.dk

   

   

  KASSERER + LICENS + MEDLEMSANSVARLIG:       

  Pernille Stjernegaard Olsen

  Tlf: 2539 7003

  Mail: formand@vbmk.dk

   

   

  NÆSTFORMAND :

  Charmlotte M. Andersen

   Tlf: 

  Mail: 

   

   

   

  BESTYRELSESMEDLEM  & BANE- & MILJØ

  Kristian Jensen

  Tlf:

  Mail:

   

   

  BESTYRELSESMEDLEM :

  Brian Molbek

  Tlf:

  Mail:

   

  BESTYRELSESMEDLEM :

  Maud Pedersen

  Tlf:

  Mail:

   

   

  BESTYRELSESMEDLEM  & 85CC ANSVARLIG:

  Martin Stjernegaard Olsen

  Tlf:

  Mail:

   

   

  SUPPLEANT samt 50CC & REKRUTTERING:

  Henrik Huscroft

  Tlf: 

  Mail: 

   

   

  SUPPLEANT: 

  Christian Nielsen

  Tlf: 

  Mail:

   

   

  WEBMASTER:       

   Mette Bergenhagen

  Tlf 21762813

  Mail: mettebergenhagen@youmail.dk

           

   

  KIOSKEN/KLUBHUSET:

   

   

  VBMKS  HISTORIE

   

  Klubben blev stiftet d.09.05.1974 af Aksel Svaneholm.

  Vissenbjerg Kommune gav os lov til at bygge et baneanlæg i Bredbakkerne, og der var rigtig mange frivillige med på dette job. Det blev til en bane på 209 meter og det mål har den stadigvæk.

  Åbningsløbet på Bredbanen blev kørt i August 1974.

   

   

  Love og vedtægter for Vissenbjerg Bred Motorklub

   

  §1.  Klubbens navn: Vissenbjerg Bred Motorklub, hjemmehørende i Assens Kommune, stiftet d.09.05.1974. Klubben er underkastet Danmarks Motor Unions love.

   

  §2.  Klubbens formål er sport og kammeratskab og at samle den motorinteresserede ungdom til sund fritidsbeskæftigelse, sport og sammenkomster, at arbejde for hensynsfuld kørsel og søge at skabe sympati for motorsporten.

   

  §3.  Klubben optager alle motorinteresserede som medlemmer.

   

  §4.  Klubben afholder en ordinær generalforsamling hvert år i februar måned. Der indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved bekendtgørelse på VBMK´s hjemmeside www.vbmk.dk . Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamling, og kun med 2/3 flertal. Hvis ikke dette flertal opnås, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringerne kan vedtages ved simpelt flertal. Stemme og taleret på generalforsamling har alle medlemmer af VBMK, der er fyldt 15 år og har betalt kontingent.

   

  §5.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt en tredjedel af medlemmerne fordrer dette, dog kan den ordinære generalforsamling eller bestyrelsen og fordre det. Til en sådan indkaldes med 8 dages varse og den er ligeledes beslutningsdygtig. Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før denne afholdelse.

   

  §6.  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som skal være myndige, fyldt 18 pr og være fuldgyldigt medlem af VBMK. Formand og Kasserer har tegningsret overfor kommune og pengeinstitut, vælges på generalforsamlingen. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv, med næstformand, sekretær og 3 menige bestyrelsesmedlemmer. Formanden og 2 menige bestyrelsmedlemmer afgår i lige årstal. Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige årstal. Der vælges 2 suppleanter på generalforsamlingen. 1. suppleant afgår i lige årstal, 2. suppleant afgår i ulige årstal. En af disse valgte personer kan vælges for 1 år, hvis et eller flere bestyrelsmedlemmer af den ene eller anden grund er udtrådt af bestyrelsen i den periode de er valgt. Der vælges 2 revisorer på generalforsamlingen. Revisor 1 afgår i ulige årstal og revisor 2 i lige årstal. Alle valg gælder 2 år. Dog kan VBMKs bestyrelse ansætte en registreret revisor til at erstatte 2 internt valgte revisorer. Udebliver et medlem fra bestyrelsesmøde mere end 2 gange uden lovligt afbud, betragtes medlemmet som suspenderet og suppleanten indkaldes. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at løse forskellige opgaver. Disse udvalg og arbejdsgrupper er altid underlagt VBMKs bestyrelse

   

  §7.  Medlemmer betaler kontingent af størrelse, som fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingent forfalder til betaling d.15 januar. En gang årligt. Restancer, udover 4 uger medfører et rykkergebyr kr.100,00. Restancer udover 6 uger medfører endnu et rykkergebyr på kr.100,00 og vedkommende bliver sat på DMUs og senere sletning af VBMKs  medlemskartotek uden yderligere varsel. Klubbens regnskab afsluttes pr. 31.12. Klubbens regnskab skal revideres af klubbens egne revisorer. Dette gælder for både A og B medlemmer af VBMK.

   

  §8.  Et således slettet eller udmeldt medlem kan dog optages igen, såfremt han ordner sit gamle mellemværende med klubben.

   

  §9.  Bestyrelsen er bemyndiget til at slette et medlem, hvis dette medlem ved klubbens arrangementer, løb eller lignende viser usømmelig adfærd, eller modarbejder klubbens interesser. Dog kan slettede eller suspenderede medlemmer kræve at få suspenderingen forelagt på klubbens førstkommende generalforsamling, og endvidere kan en sådan suspension kræve forelagt DMUs repræsentantskab iflg. DMUs love §29.

   

  §10. Medlemmer der ønsker deres udmeldelse af VBMK skal sende denne skriftligt til formanden eller kassereren senest 15 november, da medlemmet ellers hæfter for endnu et års kontingent. De licenser der er erhvervet igennem VBMK skal ved udmeldelse afleveres til Formand eller Kasserer. Et sådant licens er iflg. DMUs almene reglement § 01.167 fortabelse af licens, ugyldigt.

   

  §11. Areal og bane må kun anvendes til de i §2 nævnte formål. Areal og bygninger må ikke overdrages/sælges til privatpersoner eller benyttes til private fritidsformål. Ved foreningens opløsning kan generalforsamlingen efter indhentelse af Assens Kommunes accept overdrage/sælge bygningerne til en anden forening, i modsat fald tilfalder bygningerne Assens Kommune. Klubben kan ophæves på bestyrelsens initiativ ved en ordinær og ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen. Den således afholdte generalforsamling bestemmer ligeledes over klubbens likvide midler, der dog skal tilfalde ungdomsarbejde.

   

  §12. Bestyrelsen er bemyndiget til at udnævne æresmedlemmer.

   

  VBMKs bestyrelse, revideret d.28. februar 2012.